Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

4 kadencja, 108 posiedzenie, 3 dzień (28.07.2005)

Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi (druki nr 4406 i 4408).

Poseł Sprawozdawca Jan Łopuszański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W marcu tego roku odbył się VI Zjazd Związku Polaków na Białorusi, na którym wybrano nowe władze związku. Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białoruś, uznając nowe władze związku za nie dość dyspozycyjne, zażądało ponownego przeprowadzenia zjazdu w celu obalenia tych władz i przywrócenia składu władz poprzednich. Działacze Związku Polaków na Białorusi zostali poddani represjom; szykany, próby wyrzucenia legalnie wybranych władz związku z ich siedziby, wielorakie formy zastraszania, a ostatnio aresztowania działaczy władz związku Polaków to arsenał środków użytych przeciwko naszym rodakom. Członkowie byłych władz związku Polaków, czyli tych władz, których kompetencje ustały w marcu, w chwili zawiązania VI zjazdu, działając pod ochroną Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś podjęli w dniu wczorajszym absurdalne decyzje o wykluczeniu ze związku Polaków niewygodnych polskich działaczy, w tym pani Andżeliki Borys wybranej na zjeździe przewodniczącą związku. Narasta spirala zagrożenia wokół naszych rodaków, łamane są prawa mniejszości polskiej na Białorusi. W tej sytuacji w dniu wczorajszym grupa 44 posłów Platformy Obywatelskiej, reprezentowana przez pana posła Bronisława Komorowskiego, wniosła projekt uchwały w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, to jest druk nr 4406. Pan marszałek skierował projekt uchwały do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu przez połączone Komisje Łączności z Polakami za Granicą i Spraw Zagranicznych. Niezwłocznie w dniu wczorajszym połączone komisje rozpatrzyły projekt uchwały w pierwszym czytaniu, a następnie, po rozpatrzeniu poprawek, przyjęły wersję projektu, którą przedstawiają Wysokiej Izbie z prośbą o uchwalenie.
Pozwolę sobie przeczytać projekt tej krótkiej uchwały:
˝Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obrony praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z oburzeniem obserwuje rozwój sytuacji na Białorusi i nagminne naruszenia przez Republikę Białoruś podstawowych standardów prawa międzynarodowego, w tym prawa do zgromadzeń i stowarzyszania się.
Unieważnienie VI Zjazdu Związku Polaków na Białorusi przez władze Republiki Białoruś i uznanie demokratycznie wybranych władz związku za nielegalne oraz zastraszanie i nękanie przez organy bezpieczeństwa i prokuraturę działaczy mniejszości polskiej na Białorusi świadczy, że władze Republiki Białoruś naruszają prawa mniejszości polskiej.
Wobec tych faktów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że Wysokie Strony Traktatu zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 23 czerwca 1992 r., zobowiązały się do respektowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności zawartych w międzynarodowych paktach praw człowieka, Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Dokumencie Spotkania Kopenhadzkiego w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE oraz Paryskiej Karcie dla Nowej Europy.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, że Republika Białoruś wykona swoje zobowiązania wynikające z przyjętego przez nią Traktatu˝. Dziękuję. (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na sali sejmowej w dniu dzisiejszym nie ma sporu co do samego stwierdzenia faktu, że naruszane są prawa naszych rodaków w Białorusi. Nie ma różnicy pomiędzy nami co do stwierdzenia faktu, że to rząd białoruski te prawa narusza, i co do faktu, że system polityczny panujący w tamtym państwie ułatwia, czy też prowokuje naruszanie praw naszych rodaków. I nie ma sporu co do tego, że Sejm Rzeczypospolitej powinien w dniu dzisiejszym zareagować. Istnieje różnica wyłącznie, i o tym debatujemy w tej debacie, co do sposobu reakcji. Sprowadza się ona do prostych dwóch kryteriów: czy zadaniem Rzeczypospolitej Polskiej w tej sytuacji jest obrona praw naszych rodaków na Białorusi, czy też zadaniem Rzeczypospolitej Polskiej jest także uczestnictwo w międzynarodowej krucjacie zmierzającej do zmiany systemu politycznego w Republice Białoruś? I do tego sprowadza się cały spór.
Otóż przyznając rację, dziękując kolegom z Platformy, kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wcześniej na płaszczyźnie komisyjnej zgłaszali analogiczne projekty uchwały, uczulając nas na konieczność podniesienia tej kwestii, bardzo zdecydowanie proszę Wysoką Izbę, żebyśmy się trzymali obrony praw naszych rodaków, a nie robili krucjat przeciwko systemom politycznym w sąsiednich państwach. (Oklaski)
Wysoka Izbo! Jestem autorem poprawki zgłoszonej na posiedzeniu połączonych Komisji: Łączności z Polakami za Granicą i Spraw Zagranicznych, którą wysokie komisje raczyły w głosowaniu przyjąć. Nie zdawałem sprawozdania z uzasadnienia tego tekstu, bo nie uzasadnia się wyników głosowania większości, jako wnioskodawca tej poprawki na posiedzeniu komisji. Chcę powiedzieć, dlaczego to uczyniłem. Dlatego że słuszną intencją dyktowany projekt kolegów z Platformy Obywatelskiej, Bogu dzięki, że on w ogóle zaistniał, po prostu wprawił mnie w stan przerażenia. Proszę sobie uświadomić, Wysoka Izbo! Jeżeli my ten dokument dzisiaj w postaci poprawki pana posła Bronisława Komorowskiego uchwalimy, to rządowi pana Łukaszenki na Białorusi damy dowód, że w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest ognisko spisku przeciwko rządowi białoruskiemu, a Związek Polaków na Białorusi jest narzędziem tego spisku. Tego chcecie? (Oklaski) W ten sposób chcecie pomagać pani Andżelice Borys i innym Polakom represjonowanym tam?
Przecież jeżeli się rozmawia z kimś, nawet jak rozmawiamy z człowiekiem, z którym się naprawdę spieramy i kłócimy, to, po pierwsze, szukamy jakichś punktów stycznych. A co jest punktem stycznym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś? Punktem stycznym jest traktat, który w czerwcu 1992 r. został zawarty przez nasze obydwa kraje. On nas obowiązuje i ich obowiązuje. No to odwołajmy się do tego traktatu. Odwołajmy się do czegoś, czego oni w sposób wolny zobowiązali się przestrzegać. I to jest właściwa reakcja.
Pomijam już kwestię tego, że jeżeli w takim dokumencie napiszemy cały szereg pomysłów, które można byłoby zrealizować, to każdy, kto to czyta, to widzi, że to jest inflacja pomysłów, a w konsekwencji jest to dewaluacja wartości każdego z tych pomysłów, indywidualnego. To mnie się już bardziej podoba pomysł zgłoszony tutaj przez pana przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą, żeby sprawę formalnie postawiła Rzeczpospolita Polska na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego że to jest forum generalne, najbardziej podstawowe od zakończenia II wojny światowej, które rozstrzyga kwestie sporne mogące zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu. A to, co się dzieje tam na Białorusi, zagraża ładowi politycznemu. Więc trzymajmy się rozsądnych reakcji (Oklaski) i nie idźmy w propozycje, które są skrajnie nierozsądne. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tytułem podsumowania chciałem powiedzieć, że w czasie debaty w drugim czytaniu zgłoszone zostały dwie poprawki. Jedna poprawka przez przedstawicieli wnioskodawców, którą składał tutaj pan poseł Komorowski, a podpisana przez pana przewodniczącego Jana Rokitę, która proponuje, ażeby przywrócić uchwale tekst prawie że identyczny w brzmieniu redakcyjnym z drukiem nr 4406 i traktować to jako treść alternatywną w stosunku do tekstu przedstawionego przez komisje. Druga poprawka, złożona przez pana posła Romana Giertycha oraz przez pana Marka Kotlinowskiego w imieniu Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin, do przedłożenia komisyjnego, ażeby dodać zdanie, że Sejm wzywa rząd do postawienia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ sprawy prześladowania mniejszości polskiej w Republice Białoruskiej.
Rozumiem, że w sytuacji proceduralnej te dwie poprawki pan marszałek zechce skierować do połączonych Komisji: Łączności z Polakami za Granicą i Spraw Zagranicznych, ażeby komisje to zaopiniowały i zostanie to poddane pod głosowanie.
Co do pytań, odnotowałem tylko jedno pytanie skierowane bezpośrednio do mnie, mianowicie pan poseł Marek Wikiński z SLD pytał o mój osobisty komentarz odnośnie do punktu 2, propozycji poprawki Platformy Obywatelskiej, która wnosi, ażeby rząd przedstawił na forum Unii Europejskiej propozycję zakazu udziału białoruskich sportowców i działaczy sportowych w międzynarodowych rozgrywkach sportowych i czy sukcesy sportowców białoruskich służą czy nie służą umacnianiu tożsamości narodu białoruskiego. Mogę, panie pośle, przedstawić moją opinię, powołując się na słowa, które padły w czasie debaty. Najbliższe mi są zdania, które wypowiedział pan poseł Tadeusz Gajda z PSL. Powołując się na dość miarodajne opinie Centralnej Agencji Wywiadowczej, że podobno około 70% społeczności białoruskiej popiera ten rząd i pana prezydenta Łukaszenkę, zadał pytanie, czy w takim razie próba izolacji tego rządu nie oznacza próby izolacji narodu białoruskiego jako takiego. I zadał pytanie, czy to miałoby być robione po to, ażeby wzmocnić dyktaturę, która panuje w tamtym państwie. Do tego dodałbym drugi aspekt, który jest związany z pańskim pytaniem treściowo, ale pan go nie wypunktował. Myślę, że pan, ja, wszyscy na tej sali, w tym pokoleniu, w Polsce, jesteśmy wychowywani do tego, ażeby sport traktować jako pewną wielką, międzynarodową ideę i praktykę szlachetnej rywalizacji według sportowych reguł, na płaszczyźnie której to rywalizacji mają się spotykać przedstawiciele wielu narodów. Wszyscy pamiętamy z historii starożytnej Grecji, że na czas igrzysk olimpijskich zawieszano wojny i pamiętamy okoliczności sprzed lat około 20, już nie pamiętam w tej chwili daty, że niektóre państwa postanowiły złamać szlachetną ideę powszechności sportu i szlachetnej konkurencji sportowej po to, żeby udowadniać swoje sprawy polityczne. To były właśnie państwa socjalistyczne i wszyscy bardzo krytykowaliśmy te pomysły, podkreślając, że one nie są właściwe. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj w czasie drugiego czytania Wysoka Izba rozpatrzyła projekt uchwały przedłożony przez połączone Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Łączności z Polakami za Granicą. W czasie debaty zgłoszone zostały dwie poprawki.
Jedna poprawka zgłoszona została przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy poprzez całościową zmianę treści projektowanej uchwały proponują powrócić do wyjściowego projektu zgłoszonego przez Platformę Obywatelską.
Druga poprawka dotyczy jednej inicjatywy dyplomatycznej. Zgłoszona została przez pana posła Romana Giertycha i pana posła Marka Kotlinowskiego w imieniu Ligi Polskich Rodzin.
Obydwie poprawki były w dniu dzisiejszym przedmiotem rozpatrywania przez połączone komisje. Połączone komisje, po dyskusji, zachowały się w sposób następujący: Opiniują, ażeby poprawkę zgłoszoną przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej odrzucić, natomiast poprawka zgłoszona przez panów posłów Romana Giertycha i Marka Kotlinowskiego została przyjęta bez sprzeciwu przez wszystkich obecnych członków połączonych komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie. Panie pośle Iwiński, prawdą jest, przed chwilą to przypominałem, że poprawka Platformy Obywatelskiej zgłoszona w drugim czytaniu, z małymi redakcyjnymi zmianami, jest w istocie tożsama z przedłożeniem zawartym w pierwotnym wniosku Platformy Obywatelskiej. Po drugie, prawdą jest, że pan poseł Iwiński zgłosił tego typu wniosek w czasie dzisiejszej debaty połączonych komisji. I prawdą jest, że Platforma Obywatelska nie przyjęła propozycji takiej poprawki.
Nie mogę jednak zakończyć na tym informacji, ponieważ, jak pan poseł dobrze wie, połączone Komisje: Spraw Zagranicznych i Łączności z Polakami za Granicą stanęły w obliczu problemu natury proceduralnej dotyczącego tego, czy na posiedzeniu komisji po drugim czytaniu można rozszerzać - czy nie można - złożone wcześniej poprawki. Wszyscy zgadzaliśmy się co do tego, że tego typu rozwiązanie nieco utrudnia nam procedowanie w skomplikowanej merytorycznie sprawie, no, ale były formalne przeszkody, żeby tego typu zgodę zgłaszać.
Co do pytań wcześniejszych, które zechcieli zadać państwo posłowie, chcę powiedzieć, Wysoka Izbo, że w czasie debaty na sali sejmowej, w czasie wczorajszych i dzisiejszych debat połączonych Komisji: Spraw Zagranicznych i Łączności z Polakami za Granicą, były pewne punkty, które w ogóle nie były przedmiotem sporu. Nie było przedmiotem sporu to, że łamane są prawa mniejszości na Białorusi. Nie było przedmiotem sporu, że prawa te są łamane przez rząd Republiki Białoruś. Nie było przedmiotem sporu, że system polityczny, który tam panuje, ułatwia łamanie tych praw. I nie było przedmiotem sporu to, że Sejm Rzeczypospolitej powinien zareagować.
Różnica polegała na tym, w jaki sposób zareagować. Były co do tego dwa podejścia: jedno reprezentowane w przedłożeniu komisji, które opiera się na założeniu, że zadaniem Rzeczypospolitej jest dopomożenie naszym rodakom na Białorusi w celu obrony ich polskich praw, i drugie, zawarte w poprawce Platformy Obywatelskiej, zakładające, że zadaniem Rzeczypospolitej Polskiej jest nie tylko obrona praw na Białorusi, ale też uczestnictwo w tej debacie w taki sposób, ażeby wywierać presję na rząd i system polityczny Białorusi w celu zmiany wewnętrznej sytuacji białoruskiej. Wysoka Izba musi w swoim głosowaniu rozstrzygnąć, które z tych dwóch podejść jest podejściem Wysokiej Izby.

Odpowiadam pani poseł Radziszewskiej. Już o tym mówiłem, ale może to umknęło. Zgłoszone w czasie debaty w drugim czytaniu były tylko dwie poprawki: Platformy Obywatelskiej i panów posłów Giertycha i Kotlinowskiego. Prawdą jest, że w czasie posiedzenia połączonych komisji pan poseł Iwiński przedstawiał tę ideę, którą dzisiaj przed chwilą przedstawił tutaj z trybuny. Prawdą jest, że zwracał się do przedstawicieli Platformy, prosił o autopoprawkę. Przedstawiciele Platformy tej autpoprawki nie wprowadzili, ale, jak przypomniałem Wysokiej Izbie, połączone komisje stały w obliczu trudności proceduralnej dotyczącej tego, czy w momencie opiniowania zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek można jeszcze składać jakiekolwiek uzupełnienia poprawkowe. (Oklaski)

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN