Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

4 kadencja, 86 posiedzenie, 1 dzień (13.10.2004)

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza (druki nr 3296 i 3336).

Poseł Jan Łopuszański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze Spraw Zagranicznych! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 września tego roku przyjął jednomyślnie uchwałę, w której zwrócił uwagę, że Polska nie otrzymała do dzisiaj stosownej kompensaty finansowej, reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia i straty materialne, niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i za utratę niepodległości oraz wezwał rząd do podjęcia działań w tej materii wobec rządu Republiki Federalnej Niemiec. To jednomyślne stanowisko Sejmu zostało zakwestionowane wprost przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan minister spraw zagranicznych w dniu 13 września, komentując swoje rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, podkreślił, że pogorszenie w stosunkach polsko-niemieckich dotyczy nie relacji pomiędzy rządami, ale podjętej przez Sejm uchwały. Dwa dni później, lekceważąc fakt, że mandat Rady Ministrów pochodzi od Sejmu, użył w wypowiedzi radiowej określenia, że to parlamentarzyści zlekceważyli stanowisko rządu.
W komentarzach dotyczących rozmów z przedstawicielami rządu Republiki Federalnej Niemiec w dniu 14 września przedstawiciele Rady Ministrów po raz kolejny uznali kwestię reparacji Polski wobec Niemiec za zamkniętą, odwołując się do stanowiska rządu Bieruta z 1953 r., przypominam już po raz kolejny, że stanowiska mającego formę niewiążącej deklaracji przez nikogo niepodpisanej, nieratyfikowanej, nawet nienotyfikowanej, adresowanej nie do stron umowy poczdamskiej, nawet nie do całych Niemiec, lecz do NRD, deklaracji ogłoszonej pod naciskiem Moskwy w warunkach braku niepodległości Polski.
Nie ulega też nawet najmniejszej wątpliwości, że Rada Ministrów korzysta w tej sprawie z pełnego poparcia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jeszcze przed uchwaleniem uchwały Sejmu sugerował rezygnację z obrony praw Polski wobec Niemiec w imię nieniszczenia zjednoczonej Europy. Uchwała Sejmu, tak bardzo jednoznaczna w treści i jednomyślności aktu przyjęcia, jest dziś podważana przez środowiska reprezentujące interesy niemieckie, a usytuowane w naczelnych organach państwa polskiego.
Przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej zawarli z przedstawicielami rządu Republiki Federalnej Niemiec jakieś bliżej czy dokładnie nam nieznane porozumienie w sprawie powołania wspólnego międzyrządowego zespołu do odpierania nieusprawiedliwionych roszczeń wynikających z II wojny światowej. Informacje w sprawie kompetencji tego zespołu są w najwyższym stopniu niejasne, niejednoznaczne, zaznaczały się różnice w relacjach polskiej prasy, prasy zagranicznej. Nawet jeżeli zespół ten miałby odpierać jedynie nieuprawnione roszczenia obywateli niemieckich i takich grup jak Pruskie Powiernictwo, to powstaje pytanie: Po co polscy rządowi doradcy dla niemieckiego rządu? Czy po to, by zablokować możliwość samodzielnej aktywności rządu polskiego w sprawach, które będą przedmiotem narad w tym międzyrządowym zespole? A jeżeli stanowiska wypracowane przez ten zespół będą miały także wpływ na status polskich roszczeń reparacyjnych, o których wypowiedział się polski Sejm? I czy zespół ten nie ma przypadkiem odpierać także polskich roszczeń reparacyjnych? Brak jest do dzisiaj wyraźnego wyjaśnienia rządu w tej sprawie. Bo jeżeli tak, to trzeba by bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd powołany do reprezentowania dobra Polski w sposób oczywisty przekroczył swoje kompetencje, współuczestnicząc w konstrukcji reprezentacji interesów niemieckich wobec Rzeczypospolitej.
Pan premier Marek Belka, uzasadniając dzisiaj sprzeczne z treścią uchwały Sejmu stanowisko Rady Ministrów, powiedział z tej trybuny, że Sejm może podjąć jednomyślną uchwałę w sprawie, w której nie ma racji. Może się tak zdarzyć, to prawda, a różnimy się z panem premierem opiniami, że to akurat nie dotyczy tej konkretnej uchwały Sejmu.
Kiedy jednak pochodzący od Sejmu rząd sądzi, że Sejm nie ma racji w swojej jednomyślnej uchwale, to albo rząd ustępuje, albo rząd łamie elementarne zasady demokracji. Tymczasem rząd pana Belki, pan minister spraw zagranicznych w swoich wypowiedziach bezczelnie wyrażają publiczny i odbierany na arenie międzynarodowej sprzeciw w stosunku do jednomyślnego stanowiska Sejmu. Ma rację pan premier, gdy mówi, że to nie jest sprawa samego pana ministra spraw zagranicznych, lecz że to jest sprawa całego rządu.
Posłowie Porozumienia Polskiego swoje pretensje dzisiaj w debacie do pana ministra spraw zagranicznych kierują oczywiście do całego rządu i do premiera w pierwszej kolejności, o czym będziemy mówili w piątek w czasie debaty nad wotum zaufania - już kończę, panie marszałku - i wyrazimy nasze stanowisko w głosowaniu.
Dziś odnosimy się do zachowania pana ministra spraw zagranicznych, które jest ze stanowiskiem pana premiera Belki tożsame, i wyraźnie przestrzegamy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dozna głębokiej politycznej kompromitacji, jeżeli nie odwoła rządu i ministrów odpowiedzialnych za kpiny z Sejmu, kpiny z demokracji i kpiny z praw Polski oraz praw narodu polskiego.
Na zakończenie stwierdzamy, iż zaistniały podstawy do postawienia przed Trybunałem Stanu w związku z tą sprawą całego szeregu osób zajmujących kluczowe stanowiska państwowe, odpowiedzialnych za rezygnację z obrony dobra Polski i zajmowanie stanowiska odpowiadającego oczekiwaniom sił zewnętrznych. Przyjdzie czas także na podjęcie kroków w tej sprawie. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN