Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

4 kadencja, 72 posiedzenie, 4 dzień (02.04.2004)

Informacja rządu w sprawie polskiej polityki wobec Unii Europejskiej.

Poseł Jan Łopuszański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiając informację rządu, pan prezes Rady Ministrów Leszek Miller zapewniał dziś po raz kolejny, iż akcesja Polski do Unii Europejskiej oznacza trwałe bezpieczeństwo, rozwój, że jest wielką zdobyczą narodu polskiego. Po raz kolejny odpowiadam w imieniu Porozumienia Polskiego: pan premier mówi nieprawdę. Akcesja oznacza likwidację wielu dziedzin polskiej wytwórczości, utratę polskiego majątku i polskiej kontroli nad dotychczas polskimi rynkami, wzrost cen i kolejną eksplozję bezrobocia i biedy, upadek wielu pożytecznych instytucji naszego życia narodowego i bolesne społeczne kryzysy. W długiej perspektywie akcesja oznacza rezygnację z wolności politycznej i przekazanie prawa decydowania o polskiej przyszłości obcym stolicom. Po raz kolejny wnosimy o odrzucenie informacji rządu w sprawie akcesji Polski do Unii, informacji, która głęboko rozmija się z prawdą.
Wobec zamiaru radykalnego pogłębienia naszej zależności od Brukseli w związku z pracami nad projektem konstytucji Unii Europejskiej popieramy intencję wniosku Ligi Polskich Rodzin, która proponuje wezwać rząd do niepodpisywania traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Jednak za mocniejsze i bardziej odpowiednie w sytuacji zagrożenia kolejnym złamaniem konstytucji uważamy sformułowanie zawarte we wniosku grupy posłów RKN, ROP, niektórych posłów Ligi Polskich Rodzin oraz naszych, że Sejm nie wyraża zgody na podpisanie traktatu zawierającego zasadę pierwszeństwa konstytucji Unii Europejskiej wobec Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasze wątpliwości budzi wniosek Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyrażenia negatywnej opinii o pracy Rady Ministrów w zakresie przystosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej ze względu na jego uzasadnienie. Faktycznie, prace rządu w zakresie prawodawstwa są dosyć nieudolne i narażają Polskę na niepotrzebne straty, ale nasz sprzeciw budzą nie tyle opóźnienia w dostosowaniu polskiego prawa do wymogów Unii, ile rezygnacja z obrony racji Polski w toku wdrażania tych przepisów. Przypominamy, że to właśnie absurdalnie pospieszne tempo wprowadzania zmian uniemożliwia rozumną ich kontrolę pod kątem dobra Polski. Pamiętamy stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, które wniosło nie tak dawno własny projekt, m.in. w sprawie uchwalania prawa polskiego wykonującego prawo Unii Europejskiej. Dlatego też ten kolejny wniosek PiS niezbyt nas zaskakuje.
Poprzemy wniosek Ligi Polskich Rodzin w sprawie renegocjacji traktatu ateńskiego, podkreślając - wyrażam przekonanie, że w zgodzie ze stanowiskiem LPR - iż nasze zarzuty wobec tego aktu idą o wiele dalej niż wynika z tego wniosku. Nie chodzi przecież jedynie o narastającą pewność, że w konsekwencji ustaleń traktatowych Polska stanie się płatnikiem netto wobec Unii, przed czym wielokrotnie przestrzegaliśmy, ani o to, że rozwój gospodarczy Polski byłyby pełniejszy, zdrowszy i szybszy, gdybyśmy nie byli członkami Unii, lecz o to, że traktat ateński jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej. Informuję Wysoką Izbę, że w tej sprawie został sformułowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili podpisany już przez 71 posłów. Zostanie on złożony w Trybunale niezwłocznie po opublikowaniu traktatu ateńskiego w Dzienniku Ustaw.
Wysoka Izbo, na marginesie dodam, że fakt nieopublikowania aż do dziś traktatu ateńskiego rodzi nasze pytanie: Czy zwlekanie z publikacją w Dzienniku Ustaw nie zmierza do odsunięcia w czasie możliwości skargi konstytucyjnej przeciwko traktatowi? Mamy ją składać po 1 maja? Paradoksem jest, że znaleziono sposób na opublikowanie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ale nie znaleziono sposobu na opublikowanie traktatu, który jest dla niej podstawą prawną.
We wniosku o Trybunału zestawiamy treść art. 8 ust. 1 konstytucji stwierdzającego, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z treścią traktatu ateńskiego i przywoływanych w nim aktów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustanawiających nadrzędność prawa wspólnotowego nad prawem krajów członkowskich, w tym nad konstytucjami krajów członkowskich.
Dysponujemy przedstawionym posłom stanowiskiem prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu uchwały grupy posłów, który dostarcza dodatkowego argumentu w tej sprawie. Otóż dowodząc konstytucyjnej dopuszczalności podpisania przez Polskę traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, rząd stwierdził, że w przyszłym traktacie sankcjonuje się jedynie dotychczasową praktykę w odniesieniu do prymatu prawa wspólnotowego, tę samą, która została przyjęta w traktacie ateńskim. Tym samym rząd przyznaje, że te same zarzuty, które mogą dotyczyć projektu konstytucji Unii Europejskiej w sprawie jego zgodności lub niezgodności z konstytucją, mogą też obejmować traktat ateński.
Zwracamy też uwagę, że traktat ateński łamie art. 90 ust. 1 konstytucji, która dopuszcza przekazanie organom lub organizacjom międzynarodowym kompetencji organów państwowych w niektórych sprawach. Obszerność przekazania atrybutów suwerenności Rzeczypospolitej na rzecz Unii z uznaniem generalnej zasady nadrzędności prawa wspólnotowego nad konstytucją dalece wybiega poza zakres pojęcia ˝niektóre sprawy˝. W istocie stanowi to rodzaj generalnej cesji o nieoznaczonym z góry zakresie przekazania.
Panie i Panowie Posłowie! Trwają próby legalizacji aktów sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Czy pamiętają państwo, że rozbiory Polski też spotkały się z próbą legalizacji ze strony ówczesnego Sejmu? Czy chcecie powtórzyć ówczesny wyczyn targowiczan?
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na zakończenie pragnę odnieść się do ustaleń Konwentu Seniorów, który zebrał się 23 marca wieczorem. Jesteśmy w najwyższym stopniu zdumieni faktem, że w przerwie między posiedzeniami Sejmu zwołano Konwent w celu uzyskania zgody na złamanie uchwały Sejmu domagającej się od rządu obrony nicejskich reguł w zakresie reprezentacji Polski w organach Unii. A poplecznicy tego rządu tyle się naopowiadali w środkach masowego przekazu, a także przed chwilą z tej trybuny, na temat rzekomych sukcesów Polski w wyniku rzekomo twardego stanowiska Polski w kwestii reguł nicejskich... Naszego sprzeciwu nie umniejsza fakt, że sprawa reprezentacji w organach Unii jest niewspółmiernie mniej istotna niż kwestia sprzeczności traktatu ateńskiego z Konstytucją Rzeczypospolitej. Stwierdzamy po prostu, że podobnie jak w toku całego procesu poddawania Polski obcym stolicom odpowiedzialni za to politycy nieustannie posługują się metodą matactwa. Mając możliwość konsultacji tej sprawy z całą Wysoką Izbą, nocą i po cichu robicie panowie to, co za dnia mogłoby się spotkać z publicznym sprzeciwem motywowanym obroną obowiązującego prawa, w tym konstytucji, oraz ochroną dobra Polski.
Już kończę, panie marszałku.
Jesteśmy też zdumieni, że przedstawiane przez rząd propozycje rezygnacji z reguł nicejskich zostały przyjęte do wiadomości bez żadnego sprzeciwu. Chcę zadać pytanie: Czyżby w tym posiedzeniu Konwentu Seniorów polskiego Sejmu nie uczestniczył ani jeden przedstawiciel grup sejmowych, które - także dzisiaj z tej trybuny - z obrony reguł nicejskich czynią przed opinią publiczną swoją legitymację wiarygodności? Wysoka Izbo, jak długo jeszcze krętactwo i fałszowanie obrazu faktów przed opinią publiczną będą podstawową metodą zaganiania Rzeczypospolitej w poddaństwo brukselskie, a Polaków w gospodarcze i społeczne nieszczęście? (Oklaski)

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN